Warunki Uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY "SZCZYPTA ŚWIATA"

 1.Zasady ogólne.

 1.1.Biuro Podróży SZCZYPTA ŚWIATA zwane dalej „Szczyptą Świata” jest  Organizatorem zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 roku wraz z późniejszymi zmianami. Osoby korzystające z usług Biura zwane są dalej Uczestnikami.

1.2.Warunkiem uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży SZCZYPTA ŚWIATA jest podpisanie umowy przez Organizatora i Uczestnika danej imprezy.

 1.3.Dane Organizatora: Biuro Podróży "SZCZYPTA ŚWIATA" z siedzibą przy ul. Św. Ducha 26/30/3, 80-827 Gdańsk; wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 1067,  NIP: 579-100-45-56, zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 293 wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego, polisa ubezpieczenia podmiotów świadczących usługi turystyczne w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC organizatora turystyki) Towarzystwo Ubezpieczeń Signal Iduna, nr polisy M 159272.

 1.4.Prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora określają wydane w oparciu o art. 385 (1)KC oraz ustawę o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. "Ogólne Warunki Uczestnictwa" w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży SZCZYPTA ŚWIATA  zwane dalej "Warunkami". Niniejsze warunki dotyczą wszystkich imprez turystycznych organizowanych przez Biuro i zamieszczonych w jego ofercie (katalogu, ulotkach, na stronie internetowej).


 2.Zawarcie umowy - zgłoszenia w imprezie turystycznej.

Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą SZCZYPTY ŚWIATA, podpisaniu umowy - zgłoszenia (w imieniu własnym i pozostałych Uczestników) wraz z niniejszymi Warunkami oraz wpłaceniu zaliczki (nie mniej niż 30%). Zawarta umowa jest wiążąca, a jej treść w tym warunki świadczeń, ceny itp. mogą być zmienione tylko po uprzednim uzgodnieniu z Biurem.


 3.Warunki płatności.

Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi. Po otrzymaniu potwierdzenia wolnych miejsc w imprezie turystycznej, należy w dniu podpisania umowy-zgłoszenia wpłacić zaliczkę w wysokości co najmniej 30 % ceny imprezy. Dopłata do 100 % powinna nastąpić na minimum 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeżeli zgłoszenie następuje na mniej niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy Uczestnik wpłaca od razu całą kwotę. Wpłata może nastąpić u Agenta lub bezpośrednio na rachunek bankowy lub w biurze SZCZYPTY ŚWIATA.


 4.Zmiany świadczeń.

 4.1.W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przez Biuro odstępstw lub zmian w stosunku do informacji zawartych w ofercie po zawarciu z Uczestnikiem umowy, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym przed rozpoczęciem podróży.

 4.2.W przypadku, kiedy w czasie trwania imprezy turystycznej nie będą wykonane przewidziane w umowie usługi stanowiące istotną część programu tej imprezy, SZCZYPTA ŚWIATA zobowiązuje się, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze.

 4.3.SZCZYPTA ŚWIATA zastrzega sobie niemożność wykonania świadczenia zastępczego w przypadku spowodowanym przez:
 a)działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
 b)siłę wyższą.

 4.4.W ww. przypadkach Uczestnik nie może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy.

 
5.Oferty last minute, sezonowe promocje.

 5.1.W przypadku ofert typu "last minute", czy sezonowych promocji, imprezy te zachowują identyczny standard oraz program jak oferty katalogowe, chyba że umowa-zgłoszenie oraz oferta last minute lub promocyjna stanowi inaczej.

 5.2.Klientom, którzy wykupili ofertę w cenach katalogowych, nie przysługuje obniżka ceny w związku z ofertą last minute lub innymi ofertami promocyjnymi, wprowadzonymi po zawarciu umowy z Uczestnikiem.


 6.Zmiany cen.

 6.1.SZCZYPTA ŚWIATA zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy przed jej rozpoczęciem, a po zawarciu Umowy, w przypadku:
 a)wzrostu kosztów transportu,
 b)wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
 c)wzrostu kursów walut.

 6.2.Zmiana taka może nastąpić najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.


 7.Prawa Uczestnika.

 7.1.Uczestnik ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą stanowiącą integralną część zawartej z Uczestnikami umowy. Opłacone świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmieniane w trakcie trwania imprezy. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Uczestnika z jego przyczyny nie będzie się wiązało ze zwrotem kosztów ze strony Organizatora.

 7.3.Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli SZCZYPTY ŚWIATA.


 8.Obowiązki Uczestnika.

 8.1.Uczestnik zobowiązany jest do:
 a) przestrzegania terminów płatności za imprezę w terminach przewidzianych w Umowie
 b)podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli SZCZYPTY ŚWIATA umożliwiającym realizację programu imprezy
 c)bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie i ofercie
 d)posiadania dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Biuro)
 e)przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych
 f)przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (pożarowych, policyjnych itp.).
 g)uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) - nie spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową realizacji dalszych świadczeń przez Organizatora.

 8.2.Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do SZCZYPTY ŚWIATA, innych Uczestników, hoteli, autokaru itp. Za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie odpowiada ich prawny opiekun.

 8.3.W przypadku wyjazdów grupowych osoba zawierająca umowę-zgłoszenie zobowiązuje się dostarczyć listę wszystkich Uczestników, która powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres zameldowania, data urodzenia, nr paszportu – przy wyjazdach zagranicznych). Lista powinna być dostarczona do SZCZYPTY ŚWIATA w formie elektronicznej (na adres: biuro@szczyptaswiata.com.pl) lub pocztą nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprez.


 9.Ubezpieczenia

 9.1.SZCZYPTA ŚWIATA posiada polisę ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA stanowiącą gwarancję wypłacalności Organizatora. Pakiet ubezpieczeniowy  dla wszystkich Uczestników zawiera: ubezpieczenie KL - koszty leczenia przy wyjazdach do krajów europejskich i basenu M. Śródziemnego do 10.000 EUR, ubezpieczenie NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków (za 100% uszczerbku na zdrowiu 7 000 PLN,  świadczenie z tytułu śmierci – 3500 PLN) oraz bagażu do 800 zł. Zawierając umowę Uczestnik deklaruje się, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie. Z dokładnymi warunkami ubezpieczenia każdy Uczestnik ma prawo i obowiązek zapoznać się w biurze podróży przed wyjazdem. O ile cena imprezy nie obejmuje ubezpieczenia (dotyczy niektórych imprez z dojazdem własnym) Uczestnik jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczeniowej przed wyjazdem i przekazania do Organizatora numeru polisy oraz nazwy firmy ubezpieczeniowej. Nie dopełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczeniowej obciąża tylko i wyłącznie Uczestnika.


 10.Reklamacje.

 10.1.W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie imprezy Uczestnik ma prawo i obowiązek żądania od pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Biura podjęcia środków zaradczych, a SZCZYPTA ŚWIATA może odmówić tylko wówczas, gdy wymagają one ponadprzeciętnych nakładów. W przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora i przy jednoczesnym braku propozycji świadczenia zastępczego o równorzędnych cechach lub równorzędnej wartości, Uczestnikom przysługuje prawo do reklamacji. Uczestnik może domagać się rekompensaty jedynie w odpowiednim stosunku i proporcji do tego, jakie warunki były zagwarantowane przy ustalaniu całej wartości imprezy, a nie zostały zrealizowane. W takim wypadku niezrealizowane świadczenia podlegać będą wycenie. Reklamacje wniesione do SZCZYPTY ŚWIATA po upływie 30 dni od zakończenia imprezy uznane będą za bezpodstawne.

 10.2.SZCZYPTA ŚWIATA zobowiązuje się do odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie do 30 dni od jej złożenia.

 10.3.Reklamacja Uczestnika w formie pisemnej zawierać powinna: datę i opis wystąpienia wady, uzasadnienie oraz propozycję naprawienia szkody.


 11.Wyłączenie odpowiedzialności.

    
 11.1.SZCZYPTA ŚWIATA zastrzega sobie prawo do niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń zawartych w umowie w przypadku spowodowanym przez:
 a)działania lub zaniechania klienta,
 b)działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
 c)siłę wyższą.

 11.2.Odpowiedzialność Organizatora z tytułu niedotrzymania Umowy może być ograniczona, gdy określa to umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.


 12.Odwołanie imprezy

 12.1. W przypadku braku wymaganego minimum uczestników (50 %) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej części najpóżniej w ciągu 7 dni, a w każdym czasie z powodu siły wyższej. W takich wypadkach SZCZYPTA ŚWIATA zobowiązuje się do przedstawienia oferty zastępczej lub też zwrotu określonej umową należności.

 12.2.W w/w przypadkach Uczestnik nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy.


 13.Rezygnacja z imprezy lub zmiana terminu.


 13.1.Rezygnacja lub zmiana terminu imprezy turystycznej przez Uczestnika wymaga pisemnego oświadczenia, doręczonego do organizatora.

 13.2.W przypadku rezygnacji Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu wszelkich wydanych przez SZCZYPTĘ ŚWIATA dokumentów podróży oraz przysługuje mu zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów wizy (jeżeli została już przyznana i była przedmiotem umowy) oraz:
 a)20% ceny imprezy w przypadku rezygnacji co najmniej 45 dni przed datą jej rozpoczęcia
 b)30% ceny imprezy w przypadku rezygnacji między 44 a 30 dniem przed jej rozpoczęciem
 c)50% ceny imprezy w przypadku rezygnacji między 29 a 15 dniem przed jej rozpoczęciem
 d)80% ceny imprezy w przypadku rezygnacji między 14 a 8 dniem przed jej rozpoczęciem
 e)90% ceny imprezy w przypadku rezygnacji między 7 a 1 dniem przed jej rozpoczęciem
 f)100%ceny w przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia imprezy lub odstąpienia po jej rozpoczęciu

 13.3.Uczestnik rezygnujący z udziału w imprezie przed jej rozpoczęciem może wskazać osobę spełniającą warunki udziału w imprezie dostarczając na piśmie przeniesienie uprawnień i obowiązków wynikających z umowy-zgłoszenia na minimum 3 dni przed rozpoczęciem imprezy.

 13.4.Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez SZCZYPTĘ ŚWIATA w wyniku zmiany Uczestnika imprezy Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

UWAGA!!! Uczestnik, może zawrzeć umowę gwarancji zwrotu kosztów rezygnacji z imprezy lub wcześniejszego powrotu z imprezy.


 14. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie maja odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997.ŻYCZYMY MIŁEJ PODRÓŻY !!!
;)
 SZCZYPTA ŚWIATA

Biuro Podróży "Szczypta Świata"

ul. Św. Ducha 26/30/m3
80-827 Gdańsk
Polska

tel/fax 058 300 03 48

mail: biuro@szczyptaswiata.com.pl

      wycieczki@szczyptaswiata.com.pl

skype: Skype Me™!

GG:

Polecane wycieczki